* شرکت سیمان داراب با نماد "ساراب"، با سرمایه 900 میلیارد ریال، مبلغ 154 میلیارد و 133 میلیون ریال سود خالص در سال 95 متصور شد.بر این اساس مبلغ 171 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان خزر با نماد "سخزر"، با سرمایه 230 میلیارد ریال، مبلغ 26 میلیارد و 820 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 117 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان خوزستان با نماد "سخوز"، با سرمایه 650 میلیارد ریال، مبلغ 354 میلیارد و 325 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 545 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان فارس با نماد "سفار"، با سرمایه 233 میلیارد ریال، مبلغ 52 میلیارد و 793 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 227 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان شاهرود با نماد "سرود"، با سرمایه 450 میلیارد ریال، مبلغ 25 میلیارد و 326 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 56 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان صوفیان با نماد " سصوفی"، با سرمایه 550 میلیارد ریال، مبلغ 83 میلیارد و 414 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 152 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان بهبهان با نماد " سبهان"، با سرمایه 55 میلیارد ریال، مبلغ 69 میلیارد و 538 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 1.264 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.
* شرکت سیمان ارومیه با نماد " ساروم"، با سرمایه 400 میلیارد ریال، مبلغ 142 میلیارد و 354 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 356 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

* شرکت سیمان سیمان غرب با نماد " سغرب"، با سرمایه 300 میلیارد ریال، مبلغ 68 میلیارد و 351 میلیون ریال سود خالص در سال 95 پیش بینی و بر این اساس مبلغ 228 ریال سود خالص به ازای هر سهم برآورد کرده است.

گروه 5


منبع : تحلیل مالی دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی |اولین پیش بینی درآمد هر سهم 9 کارخانه سیمانی در سال 95
برچسب ها : ریال ,میلیارد ,مبلغ ,سیمان ,ازای ,برآورد ,اساس مبلغ ,برآورد کرده ,میلیون ریال ,ریال، مبلغ ,میلیارد ریال،